понеделник, 25 февруари 2013 г.

Какво е кооперация?


следва доста сухичка информация, какво наистина представлява кооперацията. Нас ни привлякоха принципите и ценностите гласувани от Международния кооперативен алианс. 

Какво е кооперация?

Kооперацията е сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси. Кооперацията е юридическо лице.
Кооперация могат да учредят най-малко 7 дееспособни физически лица, които вземат това решение на учредително събрание. Учредителното събрание приема устав и избира председател на кооперацията, управителен съвет и контролен съвет.

През 1995 г. в Манчестър, Великобритания по повод 100 години от създаването на Международния кооперативен алианс, Генералната асамблея прие
Декларация за кооперативната идентичност, която огласи световно признатите:
Кооперативни ценности:
    •    Взаимопомощ
    •    Отговорност
    •    Демокрация
    •    Равенство
    •    Справедливост
    •    Солидарност
Етични ценности:
    •    Честност
    •    Откритост
    •    Социална отговорност
    •    Грижа за другите
Кооперативни принципи:
1-ви принцип:
Доброволно и отворено членство
2-ри принцип:
Демократично управление от членовете
3-ти принцип:
Икономическо участие на членовете
4-ти принцип:
Автономия и независимост
5-ти принцип:
Образование, обучение и информация
6-ти принцип:
Сътрудничество между кооперациите
7-ми принцип:
Грижа за общността

Няма коментари:

Публикуване на коментар